За Нас

Адвокатско дружество „Гонов и партньори“ е приемник на практиката на АК „Басаров и Гонов“, създадена през месец януари 2006 год. в гр. Варна и регистрирана пред Варненска адвокатска колегия.  

Управляващите съдружници са действащи адвокати от началото на 2000 год. и 2004 год.

За последните 9 години в партньорство е създадена позитивна практика в разрешаването на спорове – пред съда или чрез извънсъдбени споразумения.  Независимо от гражданско - и търговскоправната насоченост на експертизата, дружеството  разполага с възможности, при работа по специфични случаи,  да ползва  интердисциплинарен подход, консултиран от специалисти по наказателно и административно право.

Адвокатско дружество „Гонов и партньори“, съвместно с партньори и партньорски организации във всички големи градове на България има изградена добре функционираща практика на национално ниво.

Изградената структура и добрата софтуерна обезпеченост за администриране на голям брой дела, позволява  на дружеството да представлява интересите на големи предприятия по стратегически проекти и по спорове с прецедентен характер, както за конкретен отрасъл, така и за съдебната практика като цяло.

Адвокатско дружество „Гонов и партньори“ е коректен и доверен партньор. Професионални стандарти на работа с клиента са индивидуалният подход и конфиденциалността.


Адвокат Паскал Гонов

Адвокат Петър Митев

Адв. сътрудник Жана Захова

Адв. сътрудник Георги Нанев

Асен Стефанов- стажант