Решение на съда на европейския съюз по повод отправено преюдициално запитване

Адвокатско дружество „Басаров и Гонов“ е процесуален представител по съдебни спорове между ТД НАП и „Джиоасайкъл България“ ЕООД по повод издадени ревизионни актове, свързани с приложението на ЗДДС и по- конкретно режима на обратно начисляване.

Общото в тези спорове е разбирането на данъчната администрация, че дейностите, осъществени от „Джиосайкъл България“ ЕООД в периода от 2012 до 2013 по договор за покупка на слънчогледови люспи с „Олива“ АД, представляват обработка на отпадъци по смисъла на §1, т.47а ДР на ЗДДС във връзка с легалната дефиниция за отпадък, посочена в §1, т.1, 3, 4 – ДР на ЗУО. С оглед на това, органът по приходите е приел, че за всички доставки по този договор, е приложим механизмът на обратно начисляване. Така, без да съобрази, че договарящите се страни са приложили общия режим на ДДС (при което данъкът е начислен и внесен в бюджета от доставчика „Олива“ АД), с ревизионния акт е начислен отново данъка, но вече като дължим от получателя „Джиосайкъл България“ ЕООД.

Така, като резултат „Джиосайкъл България“ ЕООД понася за една и съща доставка два пъти тежестта на косвения данък.

Разбирането ни, че това разрешение на казуса от страна на данъчната администрация е несправедливо, ни мотивира да инициираме искане за отправяне на преюдициално запитване към СЕС. В резултат, с Определение № 6359/22.05.2017г. по описа на VIII Отделение Върховният административен съд на Република България уважава направеното искане и отправя преюдициално запитване на основание чл.267 §1 буква „б“ от договора за функциониране на ЕС със следния въпрос: „Нарушени ли са принципите за данъчен неутралитет и ефективност на общата система на ДДС, съгласно разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, когато, с оглед фактите в главното производство, една и съща доставка е обложена с ДДС, веднъж по общия ред чрез начисление на данъка от доставчика с фактурата за продажба и втори път чрез механизма на самоначисление /обратното начисляване/ от получателя с ревизионен акт, при което на практика не се признава право на приспадане на данъка и при условие, че националното законодателство не дава възможност начисления ДДС по фактурата на доставчика да бъде коригиран след приключило ревизионно производство?“

По този въпрос с Определение от 23 Ноември 2017г. Съда на Европейския съюз се произнася, че: „Принципите на данъчен неутралитет и на ефективност на общата система на данъка върху добавената стойност трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат държава членка да откаже на получател по доставка правото да приспадне платения за получената доставка данък върху добавената стойност, когато за една и съща доставка данъкът върху добавената стойност е събран, веднъж от доставчика, при положение, че същият го е посочил във фактурата, която е издал, и втори път от получателя, в случая че националното законодателство не предвижда възможност за коригиране на данъка върху добавената стойност при наличие на ревизионен акт“.

Използваме случая да отбележим като факт този положителен пример за добро и обективно правосъдие от страна на ВАС, който се надяваме в бъдеще да стане стандарт за всички съдилища в Република България.

Приложение: Определение на Европейския съд от 23 ноември 2017г.